Kıymetli Maden ve Taşların Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Dış Ticareti

Kıymetli Maden ve Taşların Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Dış Ticareti

Kıymetli Maden ve Taşların Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde Dış Ticareti

Ticaret Bakanlığı’nın ihracat verileri gümrük rejimlerine göre değerlendirildiğinde; 2019 yılında toplam ihracatın %41,3’ü, 2020 yılında %41’i, 2021 yılının (Ocak-Nisan) döneminde ise %41,5’i Dahilde İşleme Rejimi kapsamında geçekleştirilen işlemlerden oluşmaktadır. Yine belirtilen dönemlerde altın ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla göre %39, (2020 Nisan-2021 Nisan) döneminde ise %224,5 oranında artış göstermiştir.

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin 14/1-b maddesinde; kıymetli maden ve taşların 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması işleminin dahilde işleme izni ile yapılabilecek işlemler arasında yer almaktadır. Bu çerçevede 7108 tarife pozisyonunda ve 7113.19 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyaların dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal işlemleri için dahilde işleme izin belgesine gerek olmayıp, dahilde işleme izni ile rejim hükümlerinden yararlanması mümkündür.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen 04.02.2021 tarihli 2021/5 sayılı Genelge ile kıymetli madenlerin dahilde işleme rejimi çerçevesindeki ithalat ve ihracat işlemlerine birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Belirtilen Genelge 7108 tarife pozisyonunda ve 7113.19 tarife alt pozisyonunda düzenlenecek izinleri kapsamaktadır.

7108 Tarife Pozisyonu: Altın (Platin kaplamalı altın dahil), (işlenmemiş veya yarı işlenmiş, ya da pudra halinde),

7113.19 Tarife Alt Pozisyonu: -- Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun, olmasın)

 

2021/5 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler

1-Dahilde İşleme İzni, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir. Bu hükme istinaden kıymetli maden ve taşların ithalat işlemlerini gerçekleştirip, sonrasında ülke içerisinde işleyerek ihraç etmek üzere dahilde işleme izninin

alınması mümkün olmamaktadır. Eşyaların henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden dahilde işleme izninin alınması gerekmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanuna göre Türkiye Gümrük Bölgesi ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

2-İzin başvurusu sonucunda gümrük idaresi tarafından öncelikle, başvuru tarihi itibariyle firma adına düzenlenen açık izinlerin miktar olarak taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilir. Açık olan dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütlerinin miktar olarak asgari %80’inin sağlanmış olması gerekmektedir. Düzenleme ön şart olarak getirilmiş olup, bu koşulun sağlanmaması durumunda diğer koşullara bakılmaksızın gümrük idaresince dahilde işleme izin başvurusu doğrudan reddedilir.

3- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2013/19 sayılı dahilde işleme izinlerinde süreleri ihtiva eden Genelgesinde kıymetli maden ve taşlara ilişkin dahilde işleme izin süresi 6 ay olarak yer almakta iken 2021/5 sayılı Genelgede bu süre 4 aya düşürülmüştür.

4- Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı Genelge ile sınırlandırılmıştır. Buna göre ilk defa yapılan izin başvurusu konusu dahilde işleme izinlerinde, kapasite raporunda belirtilen dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami ¼ ü esas alınarak belirlenir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

Kapasite Raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 Ton

Dahilde İşleme izin Süresi: 4 ay

İlk dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami)

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4: (40) x (1/4): 10 ton (azami)

Miktarlarında dahilde işleme izni alınması mümkündür.

5- Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştiren dahilde işleme izin sahibi firmalar için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak belirlenir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse:

Kapasite Raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 Ton,

Dahilde İşleme İzin Süresi: 4 ay,

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü: (azami)

(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı): 40 ton (azami)

6- Yukarıdaki hususlar itibariyle, gümrük idarelerince olumlu bulunan başvurular, ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğü görüşü ile

birlikte Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletir. Genel Müdürlükçe uygun bulunan başvurular, Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler:

Kararın 7. Maddesinde kıymetli madenlerin ithali ve ihracı ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Bu bağlamda Karar hükümlerine göre kıymetli madenler taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye’ye ithali ve ihracı serbesttir. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithal ve ihracında gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli olup, ithalat ve ithalat rejim karar ve yönetmelikleri uygulanmaz.

19.02.2021 tarihli 3577 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikle; Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir şeklinde düzenlemeye gidilmiştir. Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmayıp, üç iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Kıymetli Madenler Borsasına bildirilmesi zorunludur.

Standart İşlenmemiş Altın: En az 995/1000 saflıkta nitelikleri Bakanlıkça belirlenen barlar veya külçeler halindeki altın

Standart Dışı İşlenmemiş Altın: 995/1000’den düşük (99/1000) saflık hariç saflıkta külçe bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altın.

UNIQ GROUP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş